ประกาศเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการปิดแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติ

               ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฉบับลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ได้ปิดแหล่งท่องเที่ยวลำดับที่ ๔๕ อุทยานแห่งชาติลำคลองงู ได้แก่ ถ้ำเสาหิน ถ้ำนกนางแอ่น และถ้ำใหญ่ ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน - ๓๐ พฤศจิกายน ของทุกปี ถ้ำน้ำตก ถ้ำเวิล์ดคัพและน้ำตกคลิตี้ ปิดไม่มีกำหนด และลำดับที่ ๖๑ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ได้แก่ บริเวณเกาะเชือก ปิดไม่มีกำหนด นั้น

               กรมอุยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้พิจารณาแล้ว จึงขอเปลี่ยนแปลงช่วงระยะเวลาปิดการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงู และอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ดังนี้

               ๑. อุทยานแห่งชาติลำคลองงู

                    ๑.๑ ถ้ำเสาหิน ถ้ำนกนางแอ่น ปิดระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม - ๒๘ กุมภาพันธ์ ของทุกปี

                    ๑.๒ น้ำตกนางคราญ ปิดระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๑ ตุลาคม ของทุกปี

                    ๑.๓ ถ้ำใหญ่ ปิดไม่มีกำหนด

                    ๑.๔ ถ้ำน้ำตก ถ้ำเวิล์ดคัพและน้ำตกคลิตี้ ปิดไม่มีกำหนด

               ๒. อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

                     เกาะมุก ถ้ำมรกต เกาะกระดาน เกาะเชือกและเกาะแหวน ปิดระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน - ๓๐ กันยายน ของทุกปี

                                                                             ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖